Zajímavé otázky

Jaké jsou minimální průřezy vodičů v bytech a jaké je jejich jištění?

V jednotlivých částech bytu mají mít vodiče pro soustavu 3 PEN 50 Hz, 220/380 V průřezy a jim přiřazené jmenovité proudy pojistek nebo jističů alespoň podle tabulky uvedené níže. V tabulce uvedené průřezy se již nekontrolují podle účinků zkratových proudů ani na vypínací proudy. Vzhledem k charakteru zatížení a jištění obvodů v bytech není nutné snižovat jejich dovolený proud a jištění při seskupení více vedení. Vedení ukládaná na hořlavý podklad a do hořlavých hmot se podle ČSN 33 2312 mají přednostně jistit jističi.

Obvod

Jmenovitý proud jističe nebo pojistky [A]

Průřez jader vodičů (mm2) vedení

v trubkách nebo lištách

v omítce nebo z kabelů

Al

Cu

Al

Cu

jednofázový

světelný
zásobníkový
zásuvkový
pro pračku
pro bytové jádro

10 (16)
10 (16)
16
16
16

2,5
2,5
4 (2,5)
4 (2,5)
4 (2,5)

1,5
1,5
2,5 (1,5)
2,5 (1,5)
2,5 (1,5)

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

trojfázový

pro sporák do 10 kW

16

4 (2,5)

2,5

2,5

1,5

pro akumulační kamna
do 6 kW
do 10 kW

10
16

2,5
4

1,5
2,5

2,5
4

1,5
2,5

 

Jaké barvy jednožilových vodičů se používají u pracovních strojů?

Izolované jednožilové vodiče mají být barevně označeny následovně:
ČERNÁ - střídavé a stejnosměrné silové obvody
ČERVENÁ - střídavé řídící obvody
MODRÁ - stejnosměrné řídící obvody
ORANŽOVÁ - blokovací obvody napájené z vnějších zdrojů
SVĚTLE -MODRÁ - střední vodič
ZELENO - ŽLUTÁ - ochranný vodič

dle ČSN EN 60204-1

Které antény nevyžadují ochranu před přímým úderem blesku ani před atmosférickým předpětím?

Ochranu před přímým úderem blesku ani před atmosférickým předpětím nemusí mít tyto antény:

1. venkovní antény, pokud jsou alespoň 3m pod okapem a nevyčnívají-li více než 1,8 m od stěny a jsou od hromosvodů vzdálené alespoň 2m

2. antény umístěné uvnitř budov, pokud jsou vzdáleny alespoň 2 m od hromosvodu (nikoliv však antény umístěné na půdách pod krytinou)

3. antény zabudované uvnitř přístrojů.

ČSN 34 2820, § 28 244

Kdy mohou spínače viset?

Spínače musí být upevněny k podložce šrouby nebo jiným stejně vhodným způsobem tak, aby se neuvolnily při práci, pro níž jsou určeny a aby se daly bez poškození vyměnit. Spínače mohou volně viset jen tehdy, jsou-li jejich části vedoucí proud v pevném izolačním pouzdru a nejsou-li na jmenovitý proud větší než 6 A (např. šňůrové spínače). ČSN 33 2180, čl. 4.2

Co musí být splněno, aby bylo možno připojit odběrné zařízení nn k veřejné síti?

Při připojování odběrného zařízení nn k veřejné síti mají být všechny pevně připojované elektrické spotřebiče připojeny, aby bylo možno posoudit jejich bezpečnost a porovnat připojovaný výkon s přihlášeným. Pokud nelze tomuto požadavku vyhovět, musí být všechny nezapojené vývody spolehlivě zajištěny před nebezpečným dotykem (např. vývody pro dodatečně montovaná svítidla v obyčejném provedení se musí zakončit ve svítidlové svorkovnici upevněné na stropě nebo na stěně). ČSN 33 2130, čl. 2.1.6

Jak se jistí světelné a zásuvkové obvody?

Vedení světelného obvodu se jistí jističi, pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A, vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazenou pojistkou nebo jističem jištěno proti přetížení i zkratu. Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel, tímto přístrojem ovládaných. Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky. Světelné obvody se zvlášť nejistí, proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení.

Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. Všechny svorky, kterými vedení zásuvkových obvodů prochází, musí být dimenzovány aspoň na jmenovitý proud jisticího prvku, kterým je obvod jištěn.
POZNÁMKA: Jistící prvek v zásuvkovém obvodu jistí pouze rozvod k zásuvkám (vedení) a nejistí připojený spotřebič.
Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.

Jakým způsobem se provádí elektrická instalace v bytových koupelnách, umývárnách, sprchových kabinách a umývacích prostorách?

Elektrická instalace se v zásadě provádí podle ČSN 33 2135, kde jsou se zřetelem k umístění a provedení elektrického zařízení přesně určeny prostory a okolí zařízení (vana, umývadlo, sprcha) těchto místností. Pro jednotlivé místnosti a prostory pak norma přímo určuje, jaké musí být vypínače, zásuvky, svítidla, kabely a ostatní elektrická zařízení a kde mohou být umístěny.
ČSN 33 2135

Co značí IP kód uvedený na výrobcích.

Písmena kódu IP = (International Protection = Mezinárodní ochrana). Stupeň ochrany krytem se udává pomocí IP kódu následujícím způsobem:

Uspořádání IP kódu IP 2 3 C H

První charakteristická číslice:
číslice od 0 do 6 nebo písmeno X, vyšší číslice značí vyšší ochranu

Význam pro ochranu zařízení - Chrání před vniknutím pevných cizích těles
Význam pro ochranu osob - Chrání před dotykem nebezpečných částí

Druhá charakteristická číslice:
číslice od 0 do 8 nebo písmeno X, vyšší číslice značí vyšší ochranu.
Udává odolnost zařízení proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky.

Přídavné písmeno (nepovinné) - zpřesňuje způsob ochrany krytím - (písmena A, B, C, D)

Doplňkové písmeno (nepovinné)- doplňková informace pro -(písmena H-zařízení vysokého napětí, M-pohyb během zkoušky vodou, S-klid během zkoušky vodou, W-povětrnostní podmínky)